BASISVEILIGHEID VCA BOEK PDF

Buy Basisveiligheid: B-VCA 01 by (ISBN: ) from Amazon’s Book die van het boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). The following topics are discussed. – VCA and legislation Beschrijving. Engelstalig cursusboek Basisveiligheid VCA gebaseerd op de laatste eindtermen. Lesboek VCA Basisveiligheid (BASISVEILIGHEID VCA – 1 – Basisveiligheid VCA HER Opleidi).

Author: Yogrel Zulurisar
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 25 January 2014
Pages: 155
PDF File Size: 4.24 Mb
ePub File Size: 15.43 Mb
ISBN: 735-8-26900-494-1
Downloads: 72922
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozragore

Vermeld in het laatste geval altijd veiligheidsinformatieblad de naam van de stof en neem het veiligheidsinformatieblad mee bij eventuele behandeling. Een zuur is bijtend en chloorgas is giftig!

Safety for Operational Supervisors

Als u doorgaat met het gebruik van deze site, stemt u in met ons gebruik van cookies. Nooit zalf of iets dergelijks gebruiken,omdat dit de huid niet afkoelt en vaak laterdoor de arts verwijderd moet worden omde wond te kunnen beoordelen.

Welke taak heeft een Arbodienst? Er zijn verschillende redenen waarom iemand onveilig handelt of een onveilige situatie schept. Door de werkomgeving opgeruimd te houden, kan aan brandpreventieworden bijgedragen. Preventie houdt nooit op.

Giftige stoffen kunnen op verschillende manieren onslichaam binnendringen. Iedereen heeft er weleens iets over gelezen of gehoord. Sterkernog, doe je dat niet, dan pleeg je een strafbaar feit enkun je aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgenhiervan!

In werd de Veiligheidswet in het leven geroepen. Aansprakelijk gesteld kunnen worden: De huid moet zo snel mogelijkafkoelen opletten voor onderkoeling. Er zijn geen resultaten gevonden voor deze filters. Als die maximale hoeveelheid is overschreden, dan is er te weinigzuurstof aanwezig om een explosie mogelijk te maken.

TOP Related  CONCILIUM REVISTA INTERNACIONAL DE TEOLOGA PDF

Het symbool voor oxyderen de stoffen. Het koelt, waardoor de temperatuur wordt verlaagd. Laten we, voordat we onverhoopt een conclusie trekken,eerst eens kijken wat we onder risico en een ongeval verstaan.

Besmettelijke stoffen zijn stoffen die ziekten bij mens en dier kunnen verwekken. De kracht die danvrijkomt, mag je rustig vergelijken met een bom uit de Tweede Wereldoorlog! De 15 minuten waarde mag maximaal 4 maal per dag bereiktworden.

Mogelijk Aanvaardbare Concentratie c. Het symbool voor explosieve stoffen. Ook de bijbehorende, baisveiligheid eerder besproken ARBO informatie bladen beschrijven deze zaken.

Dat is echter niet de enige functie van zuurstof. Giftige stoffen kunnen op verschillende manieren onslichaam binnendringen.

Het vlampunt vertelt ons bij welke temperatuureen vloeistof voldoende damp afgeeft om te kunnen worden vcw. Deze markeringgeeft aan dat de machine voldoet aan de Europese afspraken over deminimale veiligheidseisen van het produkt.

VCA English

In veel gevallen is de getroffene het slachtoffer van het menselijk falen van een ander. Zorgen dat we zo ver mogelijk uit de buurt blijven. Factoren die vergiftiging tijdens het werken in een verontreinigde ruimte bevorderen zijn: Is het apparaat makkelijk hanteerbaar?

Zo kunnen echte ongevallen de volgende keer voorkomenworden. Gebeuren er na het behalen van het certificaat te veel ongevallen, dan kan het certificaat worden ingetrokken. Deze gassen kunnen giftig, schadelijk, irriterend, ofzelfs weer bijtend corrosief zijn. Wat moet er gebeuren wanneer iemand een onveilige handeling uitvoert of wanneer je een onveilige situatie tegen komt?

De Arbeidsinspectie Inspectie SZW kan behalve naar aanleiding van klachten, ongevallen ofvergunningsaanvragen ook op eigen initiatief inspecties uitvoeren. Sommige stoffen hebben bovendien de eigenaardige eigenschap dat je niet meteeneen hevige pijn voelt. Blusapparatuur moet steeds voor gebruik inzetbaar zijn, op de juiste plaats hangen en aanwezig zijn bij werkzaamheden waar het voorgeschreven is om een brandblusser in de buurt te hebben bijvoorbeeld bij dakdekkers.

TOP Related  KORREKTURZEICHEN NACH DIN 16511 PDF

Daar wordt iedereen beter van.

Lesboek VCA Basisveiligheid Pages 1 – 50 – Text Version | PubHTML5

Stel je nu eens voor dat iemand zijn uiterste best doet om veilig tewerken: Voorkom zoveel mogelijk de inademing van stof of damp. Door al deze warmte zet de lucht zich bassisveiligheid enorm uit en ontstaat er een enormedrukgolf.

Vaak moesten ze voor een hongerloon bkek uur per dag werken. Er is echter meer voor nodig dan bij giftige stoffen. Gevaarlijk bij contact met waterSommige stoffen geven gevaarlijke of brandbare gassen af, als ze in aanraking komen met water. We spreken hiervan een ongeval. Het hoort er gewoon bij. Roken kan op latere leeftijd hartklachten of longkankerveroorzaken. Je gaat dan met plezier naar het werk en levert dus meer kwaliteit.

Veilige machines zijn te herkennen aan een CE-markering. Om de Arbo-wetgoed te begrijpen gaan we eerst naar de geschiedenis van deArbo-wet kijken. Vandaar dat we nietspreken van een brand.