ALIRAN BEHAVIORISME PDF

Apabila di Jerman timbul aliran strukturalisme, dan di Amerika timbul aliran fungsionalisme (James), maka di rusia timbul aliran behaviorisme. Teori Behaviorisme design by Dóri Sirály for Prezi 2. Made Koji Satya Nugraha ( ) 3. Ni Wayan Andhika Prastyani (). Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat.

Author: Mokree Fegore
Country: Czech Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 2 February 2008
Pages: 378
PDF File Size: 1.84 Mb
ePub File Size: 11.72 Mb
ISBN: 791-6-40758-237-2
Downloads: 84629
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajimi

Essay UK offers professional custom essay writing, dissertation writing and coursework writing service.

ALIRAN BEHAVIORISTIK by adip maul on Prezi

Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat dikategorikan sebagai konkrit, iaitu yang dapat diamati, atau tidak konkrit iaitu yang tidak dapat diamati. Sebagai seorang yang sangat mencintai bidang fisiologi beliau telah meminta seorang pelajar duduk di sebelah katilnya dan merekodkan perihal kematiannya.

ailran Oleh sebab itu, apa yang diberikan oleh guru iaitu stimulus dan apa yang diterima oleh pelajar iaitu respon harus dapat diamati dan diukur. Ivan Pavlov merupakan ahli fisiologi, psikologi dan ahli fizik berbangsa Rusia. Thorndike berjaya membentuk tiga hokum iaitu Hukum kesediaan, Hukum latihan, Hukum kesan.

There are UK writers just like me on hand, waiting to help you. Tampilan Baca Sunting Sunting sumber Versi terdahulu. This page has approximately words.

Medicine essays Miscellaneous essays Psychology essays Religious studies essays Science essays Sociology essays Essays menu. Kajian beliau, yang terkenal ialah mengenai emosi kanak-kanak dengan menggunakan Model Pelaziman Klasik. Essay UK – http: Sebagai contoh sekiranya seseorang murid menunjukkan tingkah laku yang negatif seperti tidak faham tentang apa yang behzviorisme oleh guru maka guru boleh membuat pemulihan terhadap dirinya.

Selain itu, ia juga dapat mengukuhkan pertalian antara ransangan dengan gerak balas pelajar dengan memperbanyak aktiviti latihan, ulangkaji, aplikasi serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokkan.

TOP Related  IGH STATUT DEUTSCH PDF

John Broadus Watson

Teori ini mengutamakan pengukuran kerana pengukuran merupakan perkara yang penting untuk melihat terjadi atau tidak perubahan tingkah laku tersebut.

Sebagai contoh ketika murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru dengan betul maka guru boleh memberikan pujian kepadanya atau dengan memberikannya hadiah behaviorise pada waktu pembelajaran yang seterusnya pelajar tersebut akan lebih menumpukan perhatian di dalam kelas untuk memperoleh pujian yang diingini. F Skinner Manakala menerusi B.

B Watsonseorang ahli psikologi behaciorisme Amerika Syarikat, merupakan orang pertama mencipta istilah behaviorisme untuk menghuraikan tingkah laku manusia. Selain itu, penggunaan peneguhan positif yang membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negative yang membawa kesakitan. Ini bermakna, sekiranya sesuatu tingkahlaku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran, tingkahlaku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. Ini bermakna perkara yang dipelajari dalam situasi A boleh dipindahkan ke situasi B.

Mereka membuat analogi otak manusia sama seperti sebuah kotak hitam yang gelap. Beliau telah meninggal dunia pada 27 Februari di Leningrad Rusia ketika berusia 86 tahun.

John DeweyH. Melalui aspek kemahiran lisan yang ditekankan dapat memberikan kelebihan kepada murid kerana aspek lisan iaitu mendengar dan bertutur penting dalam situasi harian murid. Antara implikasi Apiran Pembelajaran Thorndike ialah untuk meningkatkan tahap kesediaan belajar, guru harus menggunakan motivasi yang sesuai.

Ivan Pavlov merupakan salah seorang daripada ahli teori Behavioris selain daripada Skinner, Thondike dan Watson. Hal ini boleh mendatangkan kesan buruk kepada pelajar kerana ilmu pengetahuan yang mereka peroleh tidak begitu berkembangan dengan hanya tertumpu kepada satu buah buku sahaja. Malah dalam teori pembelajaran ini murid berperanan sebagai pendengar dan mereka menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif.

Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Dalam pembelajaran, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan.

TOP Related  LIBER CADAVERIS PDF

Free Education essays

Namun, selain daripada J. Hal ini kerana murid-murid akan dibiasakan belajar dengan sendiri kecuali sekiranya murid menghadapi sesuatu masalah dan memerlukan penjelasan yang lebih daripada guru. Penggunaan hukuman merupakan salah satu cara untuk guru mendisiplinkan murid dan hal ini akan mendatangkan akibat buruk kepada murid.

Hal ini kerana mereka belajar mengikut urutan kurikulum yang sangat ketat sehinggakan behzviorisme teks merupakan buku wajib dalam pembelajaran mereka malah mereka juga perlu dikehendaki memahami dan mempersembahkan kembali isi pembelajaran di dalam buku teks tersebut dengan baik.

Essay: Learning Theory Behaviorism (Teori Pembelajaran Behaviorisme) – Essay UK Free Essay Database

Beliau dilahirkan pada 14 September di Ryazan, Rusia Tengah. Boleh dikatakan bahawa kemahiran ini adalah kemahiran terkerap yang digunakan manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut.

Sekiranya perkara ini berlaku secara berterusan dikhuatiri murid akan terlalu bergantung terhadap rangsangan dari luar sedangkan murid harus memiliki rangsangan dari dalam diri mereka sendiri sebagai satu cara pembelajaran. F Skinner pula, beliau mengutarakan teori behaviorisme adalah teori. Registered Data Controller No: Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa reaksi respond.

Menurut beliau, semua tingkah laku boleh dipelajari melalui proses pelaziman. Manakala, respon adalah reaksi behaviorizme muncul apabila peserta dididik ketika belajar, dan yang dapat pula adalah berupa fikiran, perasaan, gerakan atau tindakan.

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon.