HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Narn Kazrar
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 15 May 2018
Pages: 413
PDF File Size: 12.54 Mb
ePub File Size: 20.32 Mb
ISBN: 952-1-43470-441-6
Downloads: 38492
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kern

Alkil-grupe, halogeni ili nitro-grupa imenuju se kao prefiksi. Kada se zamijeni samo jedan vodonikov atom, nastaju monosupstituisani derivati benzena. Ne ubraja se ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike. Molekulska formula fenantrena je C14H10, a strukturna formula mu je: Epruvetu dobro protresti i zagrijati na ugljovoonika vodenom kupatilu sve dok se naftalen potpuno ne rastvori, a zatim se sadraj iz epruvete izlije u 20 cm3 hladne vode.

Izdvojie se uto ulje mirisa na gorki badem koji potie od nitro-benzena. Kao i drugi ugljovodonici i areni grade homologi red.

Razlika u energiji izmeu hibrida i najstabilnije rezonancione strukture poznata je kao rezonanciona energija. Izdvajaju se uti kristali 1-nitro-naftalena. To jedinjenje je prvo dobilo naziv benzin ali ugljovoodonika Liebig tvrdio da bi vie odgovarao naziv benzol gdje zavretak ol oznaava tekuinu. Ako su za benzenov prsten vezane dvije grupe, njihovi se meusobni poloaji oznaavaju kao: C Adicione reakcije benzenaAdicione reakcije nisu karakteristine za benzen.

TOP Related  KDEVELOP4 TUTORIAL PDF

Aromaticni ugljovodonija Download Report. Seminarski Rad – Ugljovodonici – Documents. Primjerom benzena pokazuje se karakteristino hemijsko ponaanje ove klase ugljovodonika.

Kao katalizator slui tekui kompleks aluminijumov hlorid-hlorovodonik-ugljovodonik, kroz koji se provodi smjesa etilena i benzenskih para.

Alkilhalogenidi by Jasmina Lukić on Prezi

Naftalen i njegovi derivati podlijeu reakcijama supstitucije i to u poloaju 1. Benzen je osnovni predstavnik arena. Molecular Biology of the Cell, 4th Ed.

Physical chemistry with biological applications. Prvu strukturu benzena postavio je Kekle, a takva struktura predstavlja se kao rezonancioni hibrid.

Ovakva struktura omoguava da se vodonikovi atomi ugljofodonika supstituisati dejstvom elektrofilnih reagenasa. Poslije preklapanja postaje oblak od est -elektrona koji detivati pod uticajem svih est ugljenikovih atoma benzenovog prstena slika 1b. Ugljovodonici i njihovi halogeni 2. Komprimovanjem tog plina u rezervoarima u svrhu distribucije izdvajala se lagana tekuina.

Hlorofluorougljenik

Struktura benzenaZbog toga e ovi elektroni biti jae vezani za benzenov prsten nego -elektroni dvostruke veze, benzen e biti stabilan i nee moi lako da podlijee adicionim reakcijama. Danas, benzen se koristi u razne svrhe kao to je proizvodnja boja, pesticida i lijekova. Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko filter-papira pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida.

TOP Related  IRENE NEMIROVSKY SUITE FRANCAISE PDF

Kod bazena, svaka p orbitala moe da se bono preklapa sa obje susjedne p orbitale slika 1a. Zbog toga je upotreba CFC sada zabranjena u mnogim oblastima ranije primjene.

Ako se oduzmu dva atoma vodonika, dobija se ostatak C6H4, poznat pod nazivom fenilen-grupa. B Jedinjenja sa kondenzovanim benzenovim prstenovima Jedinjenja sa kondenzovanim benzenovim prstenovima su aromatini policiklini ugljovodonici. Koristi se za dobijanje razornog eksploziva torotina. Njegova molekulska formula je C6H5-CH3, a strukturna formula je: To je bezbojna tenost karakteristinog aromatinog mirisa koja se ne rastvara u vodi.