CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2012 PDF

(CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer). 73 .. As from 1 September , all temporary employment agencies or payroll .. Functiewaardering Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the NAECI > national agreement. .. 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg In the Secretary of State indicated that the Pensions Act early retirement pension, the CAO (collective labour agreement ).

Author: Tojalmaran Vogis
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 24 September 2017
Pages: 28
PDF File Size: 12.11 Mb
ePub File Size: 13.56 Mb
ISBN: 465-5-90963-508-6
Downloads: 68099
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dilabar

Het Hof van Justitie van de Europese Unie overwoog onder meer het volgende. Mede onder verwijzing naar de daarin vastgestelde feiten niet bestreden rov.

Veronderstellenderwijs aannemend dat in de inleenconstructie tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds geen wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat in ieder geval in beginsel ook voor die periode s een verklaring voor recht zou kunnen worden afgegeven als door FNV verzocht.

Uit het rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, door M.

Het is bovendien helemaal niet duidelijk dat de betreffende chauffeurs minder verdienen dan waar zij op grond van beroepsgoeserenvervoer Nederlandse regelgeving aanspraak kunnen maken.

FNV heeft immers een beroepsgoeederenvervoer en breder belang bij de naleving van een CAO dan een bepaalde individuele werknemer. Het hof verwerpt dat verweer. Subsidiair vordert FNV een verklaring voor recht dat op de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomsten artikel 46 van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor uitzendkrachten van toepassing is.

FNV en haar leden lijden schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen c. Het hof stelt voorop dat vaststaat dat [appellante] noch [Transport PL] is aan te merken als een aangesloten werkgever in de zin van de CAO Beroepsgoederenvervoer.

Bijgevolg moet de eerbiediging van de in het recht van dat land geldende voorschriften ter bescherming van de arbeid zo veel mogelijk worden gewaarborgd. Toepassing van de CAO op de arbeidsverhoudingen kan in de bedoelde individuele arbeidsovereenkomsten besloten liggen, hetzij doordat in het contract de CAO van toepassing wordt verklaard, hetzij omdat krachtens het EVO Nederlands recht beroepsgoederenvervoef toepassing is. Home Uitspraken en nieuws.

FNV ageert kennelijk ook niet met een beroep op artikel 3: In artikel 8 van verordening nr. De rest van het beroepen vonnis kan in stand blijven zij het met verbetering van gronden. Toepasselijkheid van Nederlands beroepsgoederenvwrvoer op de arbeidsverhouding tussen Poolse chauffeurs en een Pools uitzendbureau.

TOP Related  BAUSTELLENVERORDNUNG SIGEKO PDF

BROverig Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Toepasselijkheid van Nederlands recht op de arbeidsverhouding tussen Poolse chauffeurs en een Pools uitzendbureau. Aangenomen dat de Poolse werknemers in Nederland zijn gedetacheerd door [Transport PL] het hof komt hier nog op terug betekent dit dat ingevolge artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 van de Wet AVV FNV, als een vereniging van werknemers betrokken beroepsboederenvervoer de totstandkoming van de betreffende CAO, een rechtens te respecteren belang heeft dat de bepalingen uit die CAO, voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard en voor zover deze van toepassing zijn, worden nageleefd.

Dit arrest is gewezen door mrs.

Het geding in eerste aanleg zaaknr. Ook in [vestigingsplaats] is de staking beroepsgoederejvervoer, die alleen met [Transport] NL en niet met enige Pools bedrijf is uitgevochten. Mogelijk zoekt FNV met deze vordering aansluiting bij het bepaalde in artikel 78 van de betreffende cao, welk artikel zich in cwo richt op de bberoepsgoederenvervoer de cao gebonden ondernemingen. In de WAGA, meer in het bijzonder in artikel 3 is in combinatie met artikel 2 lid 6 AVV verder neergelegd dat een aantal bepalingen uit een verbindend verklaarde cao eveneens op de hiervoor genoemde werknemers van toepassing zijn.

Daarmee is Nederland het land waar de arbeidsovereenkomsten dermate nauw mee verbonden zijn, dat de in Nederland geldende dwingende bepalingen respectievelijk voorrangsregels van toepassing zijn.

Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast. Het daarbij na te streven doel is uit het oogpunt van concurrentie ook niet onrechtmatig en vormt op zich ook geen misbruik van het identiteitsverschil tussen beide nauw gelieerde vennootschappen. Voorts overwoog de kantonrechter het volgende.

Veelal waren de chauffeurs van huis in de meeste gevallen ook niet in Polen gedurende drie van de vier beroepsgoederenverfoer.

Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van ruim uitleggen om vast te stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdragsluitende staten verricht en om te bepalen welke beroepsgoedrenvervoer die staten dat is.

Legal Study PWD

Het hof merkt daarbij nog wel het volgende op. FNV heeft ook een belang bij deze vordering, zelfs als de Poolse chauffeurs geen lid zijn van FNV, gelet op haar statutaire doelstelling en zij daarbij staat voor handhaving van de door haar gesloten en algemeen verbindend verklaarde Beroepsgoederenvervper jegens een ieder. Zij verricht vergunningsplichtig vervoer over de weg.

Het gaat dan met name om het werven en selecteren in concernverband. De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is of, nu het hier een geval betreft waarin een Pools uitzendbureau werknemers als chauffeur met een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar voor die periode beroepssgoederenvervoer beschikking stelt aan [appellante], dan niet veeleer beroepsgofderenvervoer Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid WAGA van toepassing is op een dergelijke situatie.

TOP Related  AUTOTROL 1550 TC MANUAL PDF

Hij moet tevens nagaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, in welke plaatsen de goederen worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert. In hoger beroep kan immers ingevolge artikel Rv niet voor het eerst een zelfstandige vordering worden ingesteld. De gevorderde verklaring voor recht ziet echter tevens op de periode s dat de betreffende cao niet algemeen verbindend is verklaard en heeft dan kennelijk uitsluitend betrekking ovrr andere dwingende bepalingen uit het Nederlandse arbeidsrecht.

Legal Study PWD

Zij verbindt daaraan een soortgelijke veroordeling als onder het primaire is gevorderd alsmede een in hoogte gelijke schadevergoeding. Een individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen overeenkomstig artikel 3 hebben gekozen.

Aangezien de doelstelling van artikel 6 van het verdrag van Rome van een passende bescherming van de werknemer is, volgt daaruit dat deze bepaling moet worden opgevat als een waarborg dat eerder het recht van de staat waarin hij zijn beroepswerkzaamheden verricht, van toepassing is dan dat van de staat van de zetel van de werkgever.

Artikel 1 van de WAGA luidt als volgt: Voor de beoordeling van de onderliggende rechtsvragen neemt het hof daarom een geoorloofd identiteitsverschil aan tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds.

Vergelijk daartoe ook de in considerans 36 van Rome-I Vo gegeven omschrijving van het begrip ‘tijdelijk werken in een ander land’. De in grief 10 door [appellante] genoemde omstandigheid dat er geen Nederlandse chauffeurs meer te vinden zouden zijn die dit werk zouden willen doen en er dus van verdringing geen sprake is vormt – daargelaten de juistheid van de stelling – uiteraard geen reden om een afwijking van de dwingende regelgeving op dit gebied te kunnen rechtvaardigen.

Voor zover het oordeel van de kantonrechter anders dient te worden verstaan oevr dat oordeel onjuist. Hij moet met name vaststellen in welke staat zich beroepsgoederenervoer plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden.